Listy Leonii Wild do Zofii Romanowiczówny z lat 1858–1878 jako źródło do badań biograficznych
1

Abstrakt:
Głównymi bohaterkami niniejszego artykułu są dwie słynne, acz nieco zapomniane lwowianki doby XIX stulecia, a dokładniej relacja, jaka je łączyła, dojrzewająca z biegiem lat, nabierająca znamion prawdziwej, niemal siostrzanej przyjaźni. Fragmentarycznie zachowana korespondencja Leonii Wild do Zofii Romanowiczówny ukazuje także ich dokonania podczas powstania styczniowego czy działalności dobroczynnej, przynosi również opis charakterystyki obu kobiet oraz bolączek dnia codziennego, trudów, jakim poddawana była zwłaszcza rodzina lwowskich księgarzy. Omawiane listy to również świadectwo „ostatniej, wielkiej, romantycznej miłości”, będącej głównym tematem mieszkańców Lwowa doby lat 60. i 70. wieku pary i elektryczności. Uczucie to, prócz podsycania plotek, było także natchnieniem, źródłem weny dla Jeremiego, Kornela Ujejskiego, bohatera romansu.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Leonia Wild, Zofia Romanowiczówna, Kornel Ujejski, Lwów, XIX 19th w., Klaudynki, powstanie styczniowe

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.04

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 67-87/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Katarzyna Świetlik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Leonia Wild’s letters to Zofia Romanowiczówna from 1858 to 1878 as a source for biographical research

Abstract:
The main characters of this article are the two famous, but somewhat forgotten Lvivians of the 19th century, and, more precisely, the relationship that united them, maturing over the years, acquiring the features of true, almost sisterly friendship. The fragmentary preserved correspondence of Leonia Wild to Zofia Romanowiczówna also shows their achievements during the January Uprising or philanthropic activity, it is also a characteristic of both women and the troubles of everyday life, the hardships faced by the family of Lviv booksellers. The discussed letters are also a testimony of “the last, great, romantic love”, which was the main topic of the inhabitants of Lviv in the 60s and 70s of the age of steam and electricity. This feeling, as well as fuelling rumours, was also an inspiration, a source of inspiration for Jeremi, Kornel Ujejski, a hero of romance.

Keywords: Leonia Wild, Zofia Romanowiczówna, Kornel Ujejski, Lviv, 19th century, Klaudynki, January Uprising

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.04

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 67-87/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Katarzyna Świetlik (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego