Działalność zagranicznych ruchów kobiecych w świetle publikacji „Naszej Pracy” – organu prasowego Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (1947–1949)
1

Abstrakt:
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet działała w Polsce Ludowej w latach 1945–1949. Jej pierwszy oficjalny organ prasowy, którym była „Praca Kobiet”, zaczął ukazywać się dopiero w 1946 r. Periodyk wydawał warszawski Zarząd Wojewódzki stowarzyszenia. Ogólnopolskie pismo „Nasza Praca”, będące organem Zarządu Głównego, trafiło do czytelniczek dopiero z początkiem 1947 r. Na jego łamach kontynuowano publikację informacji o działalności zagranicznych ruchów kobiecych i zrzeszających je organizacjach międzynarodowych takich, jak Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet. Wartość poznawcza tych publikacji była zróżnicowana. Wpływ na to miał język przekazu dziennikarskiego (nowomowa) i propagandowy (pozamerytoryczny) dobór odnotowywanych i pomijanych faktów. Ich analiza pozwoliła jednak odkryć mechanizmy funkcjonowania (współdziałania) lewicowych ruchów kobiecych na forum międzynarodowym w drugiej połowie lat 40. XX w.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: druga połowa lat 40. XX w., historia kobiet, międzynarodowe lewicowe organizacje kobiece, krajowe lewicowe organizacje kobiece, historia prasy, polska lewicowa prasa kobieca, „Nasza Praca”

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.07

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 140-157/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Adam Miodowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Activity of foreign women’s movements in the lightof the publication “Nasza Praca” – of the journalof the Social and Civic Women’s League (1947–1949)

Abstract:
The Social and Civic Women’s League has acted in Communist Poland in the years 1945–1949. Its first official press release, which was “Praca Kobiet”, started its publication only in 1946. Periodical publishing had been issued by Warsaw Regional Board of the association. The national magazine “Nasza Praca”, an organ of the General Board, has been received by the readers just before commencement of 1947. In texts published on its sites it was continued a publication of the information concerning the activity of foreign women’s movements and their international organizations such as the World Democrat Women Federation. Cognitive values of such publications varied a lot. This was significantly influenced by the journalist language used to transfer (newspeak) and propaganda (non-substantive) choice of recorded and disregarded facts. Their analysis however helped to discover mechanisms of functioning (interaction) of the leftist women’s movements on the international front in the second half of the 1940s.

Keywords: the second half of the 1940s, history of women, international leftist women’s organizations, national leftist women’s organizations, history of the press, Polish leftist women’s press, “Nasza Praca”

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.07

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 140-157/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Adam Miodowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego