Ewolucja celów Ligi Kobiet w latach 1945–1989 w świetle jej statutów
1

Abstrakt:
W 1945 r. została powołana Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (SOLK). Była masową organizacją kobiecą, która w latach 1945–1989, wyznaczających zmiany ustroju w kraju, dwukrotnie zmieniała nazwę i ośmiokrotnie statut. W 1949 r. kontynuatorką SOLK była Liga Kobiet, a w 1982 r. Liga Kobiet Polskich.

Artykuł prezentuje ewolucję celów i zadań Ligi w latach 1945–1989. Do jej przedstawienia posłużyły kolejne statuty organizacji. Ich analiza prowadzi do wniosku, że Liga Kobiet służyła popieraniu ówczesnego ustroju i kształtowaniu politycznej świadomości kobiet, a jednocześnie zabiegała o ich szeroko pojęte prawa (podnoszenie kwalifikacji, warunki pracy, aktywność zawodową i społeczną). Ewolucja celów organizacji ukazana została na tle przełomowych wydarzeń w kraju.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet, organizacja kobieca, polityka w PRL, system komunistyczny

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.09

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 176-193/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Uniwersytet w Białymstoku)
Evolution of the aims of the League of Women in the years 1945–1989 in the light of its statutes

Abstract:
In 1945, the Socio-Civic League of Women (SCLW) had been established. It was a women’s mass organization which in the years 1945–1989 changed its name twice and the statute eight times. The mentioned period of time was significant for the changes of the political system of the country. In 1949, the League of Women continued the works of SCLW and in 1982 the League of Polish Women took this role.

The article presents the changes in aims and tasks of the League in the years 1945–1989. In order to describe them, the organization’s statutes were used. Their analysis leads to the conclusion that the Women’s League was a tool to support the political system in the country at the time and to raise political awareness among women; at the same time it advocated for their broadly understood rights (improving qualifications, working conditions, professional and social activity). The evolution of the organization’s aims is presented against the backdrop of the key events in the country.

Keywords: the League of Women, women’s organization, politics in the Polish People’s Republic, the Communist system

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.09

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 176-193/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego