Liderki Ligi Kobiet Polskich wobec wyborów w latach 80. (w świetle „Naszej Pracy”)
1

Abstrakt:
Artykuł prezentuje postawę czołowych członkiń Ligi Kobiet Polskich wobec wyborów parlamentarnych, rozpowszechnianą na łamach miesięcznika „Nasza Praca” w ostatniej dekadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiał źródłowy niniejszego artykułu pozwala wykazać nasilenie propagandy wyborczej w latach 1980, 1985 i 1989. Liderki masowej organizacji kobiecej starały się uzyskać poparcie kobiet poprzez uświadamianie im konieczności głosowania na kobiety w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na łamach miesięcznika „Nasza Praca” domagały się równości płci, ukazywały sytuację społeczną kobiet oraz zalety wspólnego działania kobiet.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet Polskich, organizacja kobieca, wybory parlamentarne, „Nasza Praca”

Opublikowany: 30 czerwca 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.10

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 8 (1), 194-209/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Drozdowska (Uniwersytet w Białymstoku)
League of Polish Women leaders and elections in the 1980s (in “Our Work”)

Abstract:
The article presents the attitudes of leading members of Liga Kobiet Polskich [League of Polish Women] to the parliamentary elections, published in the Nasza Praca [Our Work] monthly in the last decade of the Polish People’s Republic. The source material for this article can be found in the election propaganda in 1980, 1985, and 1989. The leaders of the mass women’s organization attempted to get access to women by voting for women in the upcoming parliamentary elections. In the Nasza Praca monthly, they postulated gender equality, they showed the social situation of women and the advantages of a women’s joint action.

Keywords: League of Polish Women, women’s organization, parliamentary elections, Nasza Praca [Our Work]

Published: 30 June 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.10

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 8 (1), 194-209/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Drozdowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego