Kilka uwag o specyfice badań nad historią kobiet w późnej starożytności i Bizancjum
1

Abstrakt:
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania najważniejszych trudności w badaniach prowadzonych nad historią kobiet w późnej starożytności i Bizancjum. Wskazuje najistotniejsze różnice w tego typu badaniach dotyczących różnych epok historycznych. Największym problemem w badaniach kobiecych w epokach przed-nowożytnych jest charakter źródeł, których autorkami w niewielkim jedynie zakresie były kobiety, w dodatku przede wszystkim kobiety wywodzące się z elit. Zazwyczaj na świat kobiet w tych czasach patrzymy przez pryzmat autorów, którzy byli mężczyznami, najczęściej również pochodzącymi z elit. Dlatego aby badać dzieje kobiet w antyku i Bizancjum, trzeba przede wszystkim wykorzystywać metodologię charakterystyczną dla studiów klasycznych, umiejętnie łącząc ją z metodologią wypracowaną dla zgłębiania historii kobiet.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: dzieje kobiet w antyku; kobiety w Bizancjum; proweniencja źródeł antycznych

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.01

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 9-25/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)
A few comments on the specific character of the research into the history of women in late antiquity and Byzantium

Abstract:
The present article aims to show the most important difficulties connected with the research on the history of women in Late Antiquity and Byzantium. It also points to the significant differences that exist in such studies as relating to various historical periods. The major problem occurring in the women’s studies focused on pre-modern periods is the nature of the sources as represented by only a very limited number of female authors (most of whom would represent the elite circles of society). Most often, the world of women in that period is depicted from the perspective of male authors, usually members of the upper classes themselves. For this reason, the study of the history of women in Antiquity and in the Byzantine period should require the use of the methodology specific to classical studies with the reliance on the applicable methods elaborated for the purposes of women’s studies.

Keywords: history of women in Antiquity; women in the Byzantine Empire; provenance of sources in Antiquity

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.01

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 9-25/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Rafał Kosiński (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego