Wizerunek kobiety w prowincjonalnej prasie fachowej w okresie PRL-u na przykładzie czasopisma „Walczymy o Stal” w latach 1951–1956
1

Abstrakt:
Tematem artykułu jest wizerunek kobiety na łamach prasy zakładowej „Walczymy o Stal” w okresie PRL w latach 1951–1956. Autorka poddała analizie prasoznawczej periodyk „Walczymy o Stal” za lata 1953–1956. W artykule przyjęto odmienne ramy czasowe (1951–1956), gdyż zebrany materiał pozwolił autorce szerzej zbadać temat kobiet na łamach prasy zakładowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że w latach 50. XX w. kształtował się wzorzec kobiety przodownicy pracy, przekraczającej normy, biorącej udział we współzawodnictwie na rzecz partii i zakładu.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: prasa zakładowa, analiza zawartości prasy, analiza jakościowa, Polska, Ostrowiec Świętokrzyski, aktywność kobiet, „Walczymy o Stal”, wzorzec osobowy kobiety, propaganda polityczna, historia kobiet, PZPR

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.04

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 54-69/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Śliwa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
The image of a woman in the provincial factory press during PRL (Polish People’s Republic) based on the magazine Walczymy o Stal in the years 1951–1956

Abstract:
The following article will show image of a women in the weekly Walczymy o Stal [We Fight for Steel]. Author has analysed the content of the periodical published between 1953–1956. To further explore the collected material on woman in the factory press author has presented a different time frames (1951–1956). The results of the analysis showed the following model of a women in the 1950s: labor leaders, exceeding the norms, participating in competition for the Party and the establishment.

Keywords: factory newspapers, content analysis of the press, qualitative analysis, Poland, Ostrowiec Świętokrzyski, women’s activity, Walczymy o Stal, women’s personal standard, political propaganda, women’s history, Polish United Workers’ Party

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.04

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 54-69/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Śliwa (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego