Dyskurs polityczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach tygodnika „Zwierciadło”. Przypadek sporu o Tysiąclecie Państwa Polskiego
1

Abstrakt:
Celem artykułu jest zaprezentowanie formułowanego przez władze partyjne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dyskursu politycznego w okresie sporu o Tysiąclecie Państwa Polskiego na łamach ważnego ówcześnie tytułu prasowego, jakim było „Zwierciadło”. Pytania badawcze sformułowane w tekście odnosiły się do następujących kwestii: (1) Jakie specyficzne cechy posiadał profil prasowy periodyku? (2) Jakie specyficzne idiolekty językowe i słowa sztandarowe występowały w przekazie prasowym w trakcie uroczystości Tysiąclecia? (3) Jakie formy gatunkowe dominowały w formułowanym przekazie prasowym?

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, „Zwierciadło”, Władysław Gomułka, Stefan Wyszyński

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.05

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 70-93/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Political discourse in the Polish People’s Republic in the weekly Zwierciadło. A case of dispute over the millennium of the Polish State

Abstract:
The purpose of the article is to present the political discourse formulated by the party authorities of the Polish People’s Republic during the Dispute over the Millennium of the Polish State in the then-important press title which was Zwierciadło [The Mirror]. Research questions formulated in the text referred to the following issues: 1) What specific features did the periodical have? 2) What specific language idiolects and banner words were present in the press during the Millennium Celebration? 3) What genres dominated the formulated press release?

Keywords: Polish People’s Republic, Polish United Workers’ Party, Zwierciadło, Władysław Gomułka, Stefan Wyszyński

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.05

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 70-93/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego