Listy czytelniczek do „Kobiety i Życia” i „Przyjaciółki” jako źródło badań codziennego życia kobiet w PRL
1

Abstrakt:
Opracowanie ukazuje istotę listów do redakcji jako źródła badania historii. Na wstępie zaprezentowano definicję analizowanego materiału źródłowego ze wskazaniem przesłanek przemawiających za uznaniem korespondencji czytelniczej za autentyczną. Do analizy posłużyły dwa najpopularniejsze czasopisma kobiece okresu PRL: „Przyjaciółka” adresowana do kobiet wiejskich, osób słabo wykształconych, głównie gospodyń domowych, „Kobieta i Życie” zaś do kobiet zamieszkujących miasta, robotnic, nauczycielek czy inteligentek. Wybór tytułów wynika również z faktu, iż to właśnie do obu tych redakcji napływało najwięcej korespondencji, czyniąc je powiernikami ludzkich problemów. Artykuł prezentuje różnorodną tematykę podejmowaną w listach do redakcji na łamach obu periodyków, wskazując na podobieństwa i różnice w podejmowanych przez czytelników zagadnieniach.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: listy do redakcji, „Przyjaciółka”, „Kobieta i Życie”, prasa kobieca, kobieta w PRL

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.06

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 94-109/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku), Urszula Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Readers letters for Kobieta i Życie and Przyjaciółka as a source of research on the daily life of women in the Polish People’s Republic

Abstract:
The study shows the essence of letters to the editor as a source of research on history. At the beginning, the definition of the analyzed source material is presented, with indication of the reasons for considering reading correspondence to be authentic. Two of the most popular women’s magazines of the PRL period were used for the analysis. Przyjaciółka [Best Friend] addressed to rural women, poorly educated people, mainly housewives, and Kobieta i Życie [Woman and Life] to women living in cities, workers, teachers or intellectuals. The choice of titles also results from the fact that it was to both these editors that the most letters were received making them confidants of human problems. The article presents a variety of topics discussed in letters to the editorial staff in both periodicals, indicating similarities and differences in the issues undertaken by readers.

Keywords: letters to the editor, Przyjaciółka [Best Friend], Kobieta i Życie [Woman and Life], women’s press, women in the Polish People’s Republic

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.06

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 94-109/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok), Urszula Sokołowska (Medical University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego