Prasa jako źródło do badań działalności kobiet. Wybrane przykłady polskich dziennikarek emigracyjnych
1

Abstrakt:
Artykuł powstał na podstawie analizy zawartości opiniotwórczego czasopisma dla inteligencji „Nowy Czas. The New Time” wydawanego w Londynie w latach 2006–2018, po jego zawieszeniu. Ukazuje dziennikarskie i pozadziennikarskie działania Teresy Bazarnik-Małkiewicz, która wraz z mężem Grzegorzem Małkiewiczem (redaktorem naczelnym) jest współwłaścicielem periodyku. Łamy tego czasopisma najlepiej ukazują jej dokonania w sferze inicjatyw pro publico bono oraz kreowanie wizerunku „Nowego Czasu” poprzez działania w zakresie public relations. Zainteresowana jest przede wszystkim kwestiami najszerzej pojętej kultury, edukacji wszystkich szczebli i dziennikarstwem interwencyjno-śledczym w kontekście życia Polaków w Zjednoczonym Królestwie.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: „Nowy Czas. The New Time” 2006–2018, Teresa Bazarnik-Małkiewicz, Londyn, „ARTeria” 2009–2013, Fawley Court

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.08

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 149-171/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Press as a source for research on women’s activities. Selected examples of Polish émigré female journalists

Abstract:
The article was based on the content analysis of the opinion-forming magazine for the intelligentsia, “Nowy Czas. The New Time”, edited in London in 2006–2018, after its suspension. It shows the journalistic and non-journalistic activities of Teresa Bazarnik-Małkiewicz who, together with her husband Grzegorz Małkiewicz (editor-in-chief), co-owns the periodical. The pages of this periodical clearly expose her achievements in the field of pro publico bono initiatives and creating the image of “Nowy Czas” through public relations activities. She is primarily interested in broadly defined culture, education at all levels, as well as intervention and investigative journalism in the context of Polish life in the United Kingdom.

Keywords: “Nowy Czas. The New Time” 2006–2018, Teresa Bazarnik-Małkiewicz, London, “ARTeria” 2009–2013, Fawley Court

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.08

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 149-171/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego