Zimna wojna a Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet: obrona praw kobiet czy przekonywanie ich do zdobyczy państwowego socjalizmu?

Abstrakt:
Artykuł poświęcony jest historii Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet (ŚDFK), wpływowej międzynarodowej organizacji okresu zimnej wojny. Badacze zajmujący się jej funkcjonowaniem prezentują zróżnicowane opinie na temat działalności i roli historycznej federacji. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ŚDFK oprócz inspirowania Europejek i kobiet z pozostałych kontynentów do walki o ich prawa realizowała wiele projektów solidarystycznych. Niektóre z jej inicjatyw miały wpływ zarówno na proces dekolonizacji, jak i postępy w walce z rasizmem. Jednocześnie organizacja była postrzegana jako zależna od Związku Sowieckiego, jako struktura propagująca idee komunistyczne i geopolityczne interesy bloku wschodniego.

Celem tego artykułu jest zbadanie pewnych sprzeczności pomiędzy bazą ideologiczną a praktyczną działalnością ŚDFK. Podstawą do opracowania tematu są z jednej strony publikacje zaczerpnięte z oficjalnego organu prasowego federacji, którym od 1951 r. był periodyk „Kobiety Całego Świata” (ukazywał się w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, a później niemieckim, hiszpańskim i arabskim), a z drugiej strony materiały zrzeszonego w ŚDFK Komitetu Kobiet Sowieckich (dostępne w zasobie Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, w zespole Komitetu Kobiet Sowieckich).

W artykule scharakteryzowano główne koncepcje polityczne ŚDFK, jak też skalę wykorzystania do celów propagandowych przez federację osiągnięć państw socjalistycznych. Ukazano też poprzez pryzmat oficjalnych dokumentów federacji z różnych okresów jej działalności zmieniające się interpretacje takich pojęć, jak: demokracja, prawa człowieka, prawa kobiet oraz wynikłe z tego sprzeczności związane z użyciem tych terminów.

Słowa kluczowe: Zimna wojna, prawa kobiet, Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet, „Kobiety Całego Świata”, propaganda socjalistyczna

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.09

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 172-185/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Yulia Gradskova (Uniwersytet w Sztokholmie)
The cold war and the Women’s International Democratic Federation: defending women’s rights and inspiring women with achievements of the state socialism?

Abstract:
This paper is dedicated to the history of the Women’s International Democratic Federation (further WIDF), the influential transnational organization of the period of the Cold War. The scholars who were dealing with the history of this organization have different opinions about its activities and historical role. Indeed, several researches have shown that the federation realized a lot of solidarity work; the federation was important not least with respect to the anti-colonial and anti-racist struggles as well for cooperation between women from inside and outside Europe1. But on the other hand, historically this organization was seen as dependent from the Soviet Union2 or as the organization where Communist ideas and Soviet bloc’s geopolitical interests have played an important role3.

The aim of this paper is to explore some of the contradictory aspects of the WIDF’s ideology and activities. I use the WIDF’s official publications, first of all, the federation’s journal Women of the Whole World/ Zhenshchiny mira (published from 1951 in English, French, Russian and, later on German, Spanish and Arabic) vis-à-vis the material from the archive in Moscow, belonging to the WIDF’s member organization from the Soviet Union (GARF, Fond of the Committee of the Soviet Women).

In this paper I discuss the federation’s use of the achievements of the state socialist countries on the way to women’s emancipation as well as WIDF’s main political concepts and some of their interpretations. Thus, I explore the contradictions with respect to how the concepts as human rights, democracy and women’s rights were used in WIDF’s documents from different periods as well as discuss conflicts connected to their use.

1 Francisca de Haan, “Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organizations”, Women’s History Review, Vol. 19, No. 4, 2010, 547–573; eadem, “The Women’s International Democratic Federation (WIDF): History, Main Agenda and Contributions (1945–1991)”, in: Thomas Dublin, Kathryn Kish Sklar (ed.), Women and Social Movements (WASI) Online Archive, 2012, http://alexanderstreet. com/products/women-and-social-movements-international; eadem, “The Global Left-Feminist 1960s. From Copenhagen to Moscow and New York”, in: The Routledge Handbook of the Global Sixties, (London : Routledge, 2018), 230–242; Kristen Ghodsee, Second World, Second Sex, (Durham : Duke University Press, 2018); Katharine McGregor, “Opposing Colonialism: the Women’s International Democratic Federation and Decolonization Struggles in Vietnam and Algeria 1945–1965”, Women’s History Review, Vol. 25, No. 6, 2016, 925–944.

2 Roger Kanet, “Soviet Propaganda and the process of national liberation”, in: Roger Kanet (ed.), Soviet Union, Eastern Europe and the Third World, (Cambridge : Cambridge University Press 1988), 84–114.

3 Celia Donert, Whose Utopia? Gender, Ideology and Human Rights at the 1975 World Congress of Women in East Berlin, in: Jan Eckel, Samuel Moyn (eds.), The Breakthrough: Human Rights in the 1970s, (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2014), 68–87.

Keywords: Cold War, women’s rights, Women’s International Democratic Federation, Women of the Whole World, socialist propaganda

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.09

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 172-185/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Yulia Gradskova (Stockholm University)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego