W jakim stopniu obecnie kobiety awansują naukowo?

Abstrakt:
Artykuł poświęcony jest trendom w obszarze nadanych w kraju tytułów naukowych profesora i tytułów profesora w zakresie sztuki oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także stopni w zakresie sztuki. Podczas prezentacji wyników uwzględniono podział osób uzyskujących stopnie i tytuły według płci, pokazano, jak zmienia się liczba osób, którym nadano stopnie i tytuły w kolejnych latach, oraz określono, jak zmienia się liczba nadanych stopni i tytułów w zależności od wieku osób uzyskujących stopień lub tytuł. Pokazano również zmianę charakteru awansu naukowego kobiet w badanym okresie oraz ich udział w kierowaniu finansowanymi przez NCN projektami badawczymi. Analizy oparto na danych jednostkowych oraz (częściowo) na dostępnych danych statystycznych obejmujących 20 ostatnich lat (1999–2018).

Słowa kluczowe: stopnie naukowe, tytuły naukowe, płeć, awans naukowy, projekty badawcze

Opublikowany: 30 grudnia 2020 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.11

Sposób cytowania: CNISK, 2020, nr 9 (2), 208-223/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Piotr Rodzik (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)
How are women scientifically advancing nowadays?

Abstract:
The article is devoted to trends observed in the numbers of scientific titles and scientific degrees granted in Poland for women and men. It is shown how the numbers of scientific degrees and titles granted in consecutive years were changed due to age of person and how the number of granted research grants depends on gender of a project leader. The change of character of scientific advancement of women in examined period also was shown. Analysis is made basing on unit data and fragmentally on public statistical data collected during last 20 years (1999–2018).

Keywords: scientific degrees, academic titles, gender, scientific advancement, research grant

Published: 30 December 2020

DOI: 10.15290/cnisk.2020.02.09.11

Cite this article as: CNISK, 2020, vol. 9 (2), 208-223/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Piotr Rodzik (National Information Processing Institute - National Research Institute)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego