Amazonki w Historia adversus paganos Orozjusza. Dzieje recepcji i reinterpretacji mitu
1

Abstrakt:
Opowieść o Amazonkach zawarta w Historia adversus paganos Orozjusza nie mówi nic o nich, ale pokazuje sposób patrzenia na rzeczywistość jej autora. Orozjusz wierzył w istnienie królestwa Amazonek. Poświęcił im sporo miejsca, gdyż postrzegał je jako krewne Gotów. Chciał pokazać, że rzeczywistość jego chrześcijańskich czasów nie jest gorsza niż pogańska przeszłość. Orozjusz streszczał Epitome Justyna. Niektóre imiona królowych Amazonek brzmią u niego inaczej niż u jego źródła. W wypadku królowej Sinope trudno powiedzieć, skąd zaczerpnął on to imię.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Orozjusz, Justyn, Amazonki, grecka mitologia, apologetyka

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.01

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 9-35/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Robert Suski (Uniwersytet w Białymstoku)
Amazons in the Historia adversus paganos of Orosius. The history of the reception and reinterpretation of the myth

Abstract:
The story of the Amazons contained in the Historia adversus paganos of Orosius says nothing about the Amazons, but shows the mentality of the author of this work. Orosius believed in the existence of the kingdom of Amazons. He devoted a lot of space to the Amazons, because he saw them as relatives of the Goths. He wanted to show that the reality of his Christian’s times was no worse than the pagan’s past. Orosius summarized Epitome of Justin. Some names of queens of Amazons are different in Historia adversus paganus than in his source. In the case of Queen Sinope, it’s hard to say why.

Keywords: Orosius, Justin, Amazons, Greek Mythology, Apologetics

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.01

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 9-35/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Robert Suski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego