Lwowska spuścizna Zofii Romanowiczówny (1842–1935)
1

Abstrakt:
Poruszona w artykule kwestia spuścizny Zofii Romanowiczówny, niezwykle istotnej i mało znanej, wkracza w obszar badań zarówno w dziedzinie historii kobiet, biografii, jak i historiografii. Działalność Zofii Romanowiczówny w wielu stowarzyszeniach, w tym przypadku Stowarzyszeniu Nauczycielek we Lwowie i Towarzystwie Oszczędności Kobiet, nie jest wystarczająco zbadana. Podjętą przez nią aktywność odnaleźć można w źródłach znajdujących się w Historycznym Archiwum Państwowym we Lwowie i Narodowej Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka. Analiza spuścizny Romanowiczówny pozwoliła na ukazanie jej udziału we wspomnianych stowarzyszeniach, który podyktowany był jej ogromnym patriotyzmem i chęcią pomocy, a także na ukazaniu samych kobiecych stowarzyszeń.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Zofia Romanowiczówna, Stowarzyszenie Nauczycielek we Lwowie, Towarzystwo Oszczędności Kobiet, Lwów

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.02

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 37-52/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Katarzyna Świetlik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Lviv legacy of Zofia Romanowiczówna (1842–1935)

Abstract:
The issue of ZofiaRomanowiczówna’s legacy, very important and little-known, enters the area of research both in the field of biographical, historiography and women studies. ZofiaRomanowiczówna’s activity in many associations, in this case Teachers Association in Lviv and Society of Women Frugality, are not sufficiently researched. The activity she undertook can be found on the references located in Historical State Archives in Lviv and Stefanyk National Science Library. The analysis of the references of Romanowiczówna’s legacy enabled me to show the women associations in Lviv and involvement of this Lviv woman, which was determined by her huge patriotism and willingness to help, but also by desire to examine her involvement in the women associations in Lviv.

Keywords: ZofiaRomanowiczówna, Teachers Association in Lviv, Society of Women Frugality, Lviv

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.02

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 37-52/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Katarzyna Świetlik (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego