Maria Wysłouchowa – redaktorka, publicystka, działaczka społeczna i polityczna
1

Abstrakt:
Maria Wysłouchowa to jedna z najwybitniejszych polskich działaczek politycznych ruchu ludowego, kulturowego i kobiecego na przełomie XIX i XX w. Autorka wielu utworów o tematyce historycznej, tłumaczka i popularyzatorka literatury słowiańskiej. Większość życia poświęciła redagowaniu czasopism społeczno-literackich, które stanowiły pomost pomiędzy inteligencją lwowską a nieuświadomionymi warstwami chłopskimi. Wysłouchowa swoimi dążeniami wyznaczała drogę ku demokratyzacji życia publicznego w Galicji.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Maria Wysłouchowa, Lwów, Galicja

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.03

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 53-70/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Paweł Woś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Maria Wysłouchowa – a redactor, publicist, social and political activist

Abstract:
Maria Wysłouchowa was the most distinguished Polish political activist of people’s, cultural and female movement in 19th and 20th century. She is the author of many historical works, a translator and popularizer slavic literature. Most part of her life she spent on editing socio-literary magazines which comprised a tie between Lviv intelligentsia and unaware peasants. Wysłouchowa’s endeavours set a way to democratization public life in Galicia.

Keywords: Maria Wysłouchowa, Lviv, Galicia

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.03

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 53-70/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Paweł Woś (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego