Katolicka, katolicko-narodowa i narodowa prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej: cechy czasopiśmiennictwa światopoglądowego
1

Abstrakt:
Celem artykułu jest rekonstrukcja strategii komunikacyjnej przygotowanej dla czasopiśmiennictwa światopoglądowego adresowanego do kobiet w Polsce międzywojennej. Powstanie i rozwój tego typu prasy były zdeterminowane przez decyzje podejmowane przez Kościół katolicki, który zmierzał do pogłębienia wpływu na środowiska kobiece. Pod pojęciem prasy katolickiej, katolicko-narodowej i narodowej znalazły się periodyki, w których deklarowano więź z katolicyzmem, przetwarzano informacje o sytuacji Kościoła katolickiego, prezentowano wiedzę o doktrynie religijnej, a także pogłębiano tożsamość i jedność narodową. Prasotwórczą funkcję pełniły społeczne zrzeszenia katoliczek, w tym stowarzyszenia mające aspiracje polityczne. Głosiły idee komplementarnego ujmowania spraw konfesyjnych i etnicznych. Korzystały z archetypu kobiecości wkomponowanego w wizję Polki katoliczki i Matki-Polki.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Polska międzywojenna, prasa, kobiety, katolicyzm, naród, ideał Polki katoliczki i Matki-Polki

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.04

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 71-96/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The second polish republic’s catholic, national catholic and national press for women: features of worldview periodicals

Abstract:
The aim of the article was to reconstruct the means of communication in Interwar Poland’s worldview press for women. The origins and development of such periodicals was determined by the decisions made by the Catholic Church, which wanted to gain more influence on Polish women. Catholic, National Catholic and National press declared their affiliation with the Catholic faith, informed about the state of the Church, presented the doctrine and deepen the National identity and unity. These periodicals were created by the Catholic women’s associations, including those with political aspirations. To achieve their goals, they were using archetypes of Polish Mother and Polish women as Catholics.

Keywords: Interwar Poland, press, women, Catholicism, nation, Polish Mother, Polish Catholic women

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.04

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 71-96/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewa Maj (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego