Posłanki – liderki Ligi Kobiet (na wybranym przykładzie)
1

Abstrakt:
Artykuł prezentuje udział w pracach parlamentarnych współzałożycielki i działaczki Ligi Kobiet, posłanki Krajowej Rady Narodowej, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu I kadencji Marii Jaszczukowej. Posłanka była sprawozdawczynią przyjętej w 1956 r. ustawy aborcyjnej i stała się jej „medialną twarzą”. Wystąpienia sejmowe Jaszczukowej dotyczyły także zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, spraw socjalnych, aktywności zawodowej kobiet. Proponowane przez nią z trybuny sejmowej rozwiązania i regulacje prawne współgrały z programem Ligi Kobiet. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o rzeczywistą skuteczność i wpływ posłanek Ligi na ówczesną politykę rządu.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989)”, nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Maria Jaszczukowa, Liga Kobiet, Sejm PRL

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.06

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 127-142/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Uniwersytet w Białymstoku)
Female deputies – leaders of the Women’s League (on the selected example)

Abstract:
The article presents the participation in parliamentary work of the co-founder and activist of the League of Women, MP of the National National Council, the Legislative Sejm and the Sejm of the first term of office Maria Jaszczukowa. The MP was the rapporteur for the abortion law adopted in 1956 and became its “media face”. Sejm speeches by Jaszczukowa also concerned issues in the field of family law, social matters, and professional activity of women. The solutions and legal regulations proposed by her from the parliamentary tribunal harmonized with the program of the Women’s League. The question of the real effectiveness and influence of the League’s deputies on the government’s policy at the time remains unanswered.

Keywords: Maria Jaszczukowa, Women’s League, Sejm of the People’s Republic of Poland

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.06

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 127-142/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego