„Nasza Praca” – miesięcznik „wytycznych” do działań i praktyk Ligi Kobiet
1

Abstrakt:
Artykuł stanowi analizę pisma „Nasza Praca”, wydawanego przez Zarząd Główny Ligi Kobiet jako wewnętrzny instruktaż do działania organizacji kobiecej w terenie. W latach 1947–1980 pismo wydawane było w formie biuletynu, którego treści przeznaczone były wyłącznie do analizy przez członkinie organizacji we wszystkich oddziałach na terenie Polski Ludowej. Natomiast od 1981 r. wraz z przełomem w kraju i w samej Lidze Kobiet „Nasza Praca” stała się ogólnodostępnym miesięcznikiem skierowanym do wszystkich Polek, w tym do niezrzeszonych w Lidze Kobiet. Poniższy artykuł koncentruje się wokół wytycznych Zarządu Głównego Ligi Kobiet dla działaczek terenowych na początku lat 80. ubiegłego wieku.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989)”, nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet, „Nasza Praca”, organizacja kobieca, system komunistyczny

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.07

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 143-161/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Zaniewska (Uniwersytet w Białymstoku)
„Nasza Praca” – a monthly magazine of “guidelines” for the activities and practices of the Women’s League

Abstract:
The article is an analysis of the “Nasza Praca” magazine published by the Main Board of the League of Women as an internal instruction of women’s organizations in this field. In the years 1947–1981, the journal was published in the form of a bulletin, the content of which was intended solely for analysis by members of the organization in all branches of the Polish People’s Republic. On the other hand, since 1981, with the breakthrough in the country and the League of Women itself, “Nasza Praca” became an open monthly addressed to all Polish women, including those who are not members of the Women’s League. The following article focuses on the guidelines of the Main Board of the Women’s League for field activists from the early 1980s.

Keywords: Women’s League, “Nasza Praca”, women’s organization, communist system

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.07

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 143-161/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Zaniewska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego