Źródłowe badania dziejów Polskiej Kroniki Filmowej (1944–1994). Przypadek biografii redaktor naczelnej Heleny Lemńskiej
1

Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu naukowego jest prezentacja źródłowego badania dziejów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez pryzmat biografii redaktor naczelnej Polskiej Kroniki Filmowej Heleny Lemańskiej. W artykule wykorzystano dwie techniki badawcze: 1. egzegezę, 2. technikę wywiadu.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Helena Lemańska, Polska Kronika Filmowa, komunikowanie polityczne, system państwa, polityka kulturalna, Polska Rzeczpospolita Ludowa

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.08

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 163-182/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Source study of the Polish Film Chronicle (1944–1994). Biography of editor-in-chief Helena Lemańska

Abstract:
The aim of the scientific article was to present the biography of Helena Lemańska, for many years the editor of Polish Film Chronicle (PFC). The article used two science technique: 1) Exegesis sources, 2) Interview. An interesting theme in the biography of Lemańska was her annual activity of the organization Hashomer Hatzair. Experience in journalism helped her in managing a team of PFC and contributed to the introduction of innovative techniques in the work of the PFC.

Keywords: Helena Lemańska, Polish Film Chronicle, political communication, state system, cultural policy, Polish People’s Republic

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.08

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 163-182/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego