Wywiad prasowy w polskiej prasie dla kobiet (w latach 1989–1992) – źródło wiedzy o życiu kobiet w czasie transformacji systemowej
1

Abstrakt:
Wywiad prasowy jest nie tylko jednym z ważniejszych gatunków dziennikarskich, lecz także źródłem wiedzy o życiu w danym okresie historycznym. Badania wywiadów prasowych pozwalają bowiem na ustalenie spraw w danym czasie istotnych dla adresatów pisma. Celem badań była rekonstrukcja medialnego obrazu życia kobiet w latach 1989–1992 na łamach polskiej prasy dla kobiet. W toku procedury badawczej zwrócono uwagę na: dominującą tematykę poruszaną w wywiadach, obraz transformacji ustrojowej, płeć interlokutorów oraz ich kompetencje zawodowe (w jakim charakterze występowali w wywiadzie). Badanie objęło 208 numerów tygodnika „Kobiety i Życia” oraz 208 numerów tygodnika „Przyjaciółka”, których nakład wynosił ponad 500 tys. egzemplarzy. Dokonano również kategoryzacji wywiadów opublikowanych w tygodnikach do szeroko rozumianej sfery społecznej, politycznej i gospodarczej. Wyselekcjonowano te wywiady, których temat przewodni stanowiły konsekwencje transformacji systemowej. W „Kobiecie i Życiu” były to 42 wywiady, w „Przyjaciółce” - było ich 77. Jakościowa analiza treści pozwoliła na pogrupowanie tematyki wywiadów na sześć kategorii: gospodarka, polityka, pomoc społeczna, edukacja, służba zdrowia, prawo.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Prasa dla kobiet, wywiad prasowy, transformacja systemowa w Polsce, życie kobiet polskich, „Kobieta i Życie”, „Przyjaciółka”, Polska 1989–1992

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.11

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 213-243/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Press interview in the polish women’s press (1989–1992) – a source of knowledge about women’s lives during the system transformation

Abstract:
The press interview is one of more important journalistic genres and a source of knowledge about life in a given historical period. Research on press interviews makes it possible to determine matters relevant to the magazine’s addressees at a given time. The aim of the research was to reconstruct the media image of women’s life in 1989–1992 in the Polish women’s press. During the research procedure, attention was paid to: the dominant topics covered in the interviews, the picture of systemic transformation, the gender of interlocutors and their professional competences. The research covered 208 issues of the weekly Kobieta i Życie [Woman and Life] and 208 issues of the weekly Przyjaciółka [Best Friend]. The selection of magazines was dictated by their high circulation (over 500,000 copies). The interviews published in weekly magazines was categorized into the broadly understood social, political and economic sphere. In Kobieta i Życie it was 42 interviews, in Przyjaciółka – 77. The qualitative analysis of the content allowed to group the topics of interviews into six categories: economy, politics, social assistance, education, healthcare and law.

Keywords: women’s press, press interview, system transformation in Poland, life of Polish women, Kobieta i Życie [Woman and Life], Przyjaciółka [Best Friend], Poland 1989–1992

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.11

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 213-243/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Szwed-Walczak (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego