Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)”, Białystok–Augustów 11–14 września 2020 r.1

1 Sprawozdanie przygotowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Opublikowany: 30 czerwca 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.13

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 10 (1), 261-270/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Granatowska (Instytut Studiów Kobiecych)
Report from the National Scientific Conference „Women’s movements in the Polish lands in the nineteenth and twentieth centuries. The state of research and perspectives (against a comparative background)”, Białystok–Augustów 11–14 September 2020

Published: 30 June 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.01.10.13

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 10 (1), 261-270/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Granatowska (Institute of Women’s Studies)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego