Powrót chłopomanii. O fascynacji folklorem we współczesnej polskiej prozie fantastycznej

Abstrakt:
Powrót „mody na folklor” i nawrót fascynacji sztuką ludową dostrzegalne są dziś w rozmaitych przestrzeniach oraz tekstach kultury. Wzorem państw zachodnich, które „odzyskują” współcześnie dawne wierzenia, obyczaje i obrzędy, Polska oraz inne kraje słowiańskie przeżywają powtórnie „chłopomanię”. Te trendy znalazły swoje odbicie także we współczesnej literaturze fantastycznej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat powstało wiele powieści nawiązujących do życia i obrzędowości mieszkańców wsi (często z okolic Podlasia). Ludowe wierzenia, żywe i kultywowane, stają się w nich punktem wyjścia do skonstruowania zaskakującej i pomysłowej fabuły. W artykule porównano „folkowe” powieści, które łączy postać głównej bohaterki – szeptuchy, wiedźmy, znachorki – będącej niejako symbolem tego, co wiejskie, „z ludu”, „z gminu”.

Słowa kluczowe: chłopomania, folklor, powieści folkowe, słowiańska fantasy, Baba Jaga, szeptucha

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.02

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 23-36/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Aleksandra Ewelina Mikinka (Uniwersytet Łódzki)
The return of peasant-mania. The fascination with folklore in modern polish fantasy prose

Abstract:
The return of ‘folklore fashion’ and the renewed fascination with folk art can be seen at present in various spaces and culture-based texts. Following in the footsteps of Western countries that are now ‘reclaiming’ old beliefs, customs, and rites, Poland and other Slavic countries are reliving their ‘peasant mania’. These trends have also been reflected in contemporary fantasy literature; over the past twenty years, many novels have referred to the life and rituals of village dwellers (often from the Podlasie region). Folk-based beliefs, which are part of everyday life and culture, become the starting point for the construction of a surprising and ingenious storyline. This article compares the ‘folk’ novels that are linked through the type of main character – whisperers, witches, faith healers – who in some way symbolise the rural, the folk, the commoner-related.

Keywords: peasant-mania, folklore, folk novels, slavic fantasy, Baba Yaga, whisper

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.02

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 23-36/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Aleksandra Ewelina Mikinka (University of Łódź)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego