Obraz społecznych ruchów kobiet na łamach prasy dla katoliczek w Polsce międzywojennej
1

Abstrakt:
Celem artykułu było ukazanie wybranych składników kultury organizacyjnej społecznych ruchów kobiet i ich odzwierciedlenia w prasie dla katoliczek w Polsce w latach 1918–1939. Prasa wyznaniowa stanowiła istotny segment produkcji wydawniczej, w której uwzględniono periodyki adresowane do kobiet. Prezentowała wartości narodowe i religijne, propagowała postawy czynnej obrony polskości i katolicyzmu przeciw zagrożeniu immoralizmem i kosmopolityzmem.

W przekazie prasowym społeczne ruchy katoliczek były prężne, zintegrowane, silnie oddziałujące na członkinie. Na ich całościowy obraz składały się dwa obrazy cząstkowe: instytucjonalne i personalne. Z nich wynikało wyobrażenie Polki katoliczki i Matki-Polki, realizującej zadania apostolstwa świeckiego.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: prasa wyznaniowa, ruchy społeczne, aktywność społeczna katoliczek, apostolstwo świeckie, kobiety w Polsce międzywojennej

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.03

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 37-72/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The image of the women’s social movements in the catholic press in the interwar Poland

Abstract:
The purpose of the article was to show some aspects of women’s social movements and related press for Catholic women in the interwar Poland. Back then the religious press was an important part of publishing. Some of the papers were published directly for women. These periodicals were supporting national and religious values, were propagating the need to defend Poland and the Catholic faith against the immorality and cosmopolitism.

The social movements of Polish Catholic women were strong, integrated and influenced among their members. They were showing the ideal of women in the country – both Polish-Catholic and the “Polish-Mother” – who is considered a secular apostole.

Keywords: religious press, social movements, social activity of Catholics, secular apostole, women in the interwar Poland

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.03

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 37-72/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewa Maj (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego