Regina Wasiak-Taylor – animatorka kultury, dziennikarka, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie
1

Abstrakt:
Celem artykułu jest zaprezentowanie Reginy Wasiak-Taylor – postaci wielu talentów, jako dziennikarki, sprawnej animatorki życia kulturalnego polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (dalej: ZPPnO). Wykorzystano następujące metody: jakościową analizę zawartości prasy, krytyczną analizę dokumentów, analizę heurystyczną, wywiady. Poznajemy zakres działalności bohaterki: zaangażowanie w życie organizacyjne ZPPnO, w redagowanie „Pamiętnika Literackiego” edytowanego w Londynie, uprawianie publicystyki społeczno-kulturalnej i krytyki literackiej, pisanie artykułów naukowych, popularyzację życia literackiego emigracji i polskiego baletu, organizowanie m.in. multimedialnych programów teatralnych i estradowych – Scena Poetycka przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie (dalej: POSK). Także: zainicjowanie Salonu Literackiego w Ognisku Polskim na Exhibition Road, skierowanego do polskiej i międzynarodowej inteligencji w Londynie, czynny udział międzynarodowych konferencjach naukowych. Regina Wasiak-Taylor prowadzi prace redaktorskie przy edycji publikacji zwartych. Jest autorką odczytów, laudacji oraz własnych publikacji: Dzieje Nagrody Literackiej ZPPnO 1951–2011 (Londyn 2011), Ojczyzna literatura (Londyn 2013), Alfabet wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospolita, II wojna światowa, emigracja, (Londyn 2015). Inicjuje i prowadzi promocje książek polskich autorów oraz moderuje inne spotkania życia literackiego i naukowego w Ambasadzie RP w Londynie, na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie oraz na imprezach literackich w różnych miejscach.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Regina Wasiak-Taylor, Wielka Brytania, Londyn, 1980–2021, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, londyński „Pamiętnik Literacki” 1976–2021

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.04

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 73-116/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Regina Wasiak-Taylor – culture animator, journalist, president of the association of Polish Writers Abroad in London

Abstract:
The aim of the article is to present Regina Wasiak-Taylor – a person of many talents, as a journalist, an efficient animator of the cultural life of the Polish diaspora in Great Britain, a president of the Union of Polish Writers Abroad [hereinafter: ZPPnO – Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie]. The following methods have been used: qualitative analysis of the press content, critical analysis of documents, heuristic analysis, interviews. We get to know Mrs Wasiak-Taylor’s scope of activity: involvement in the organisational life of the ZPPnO, in the Pamiętnik Literacki [Literary Memoir] edited in London, practicing socio-cultural journalism and literary criticism, writing scientific articles, popularisation of the emigration’s literary life and Polish ballet, organizing, among others, multimedia theatre and stage programmes – Poetic Scene [Scena Poetycka] at the Polish Social and Cultural Association [POSK – Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny] in London. Also: initiation of the Literary Parlour within the Polish Watchfire at the Exhibition Road, addressed to the Polish and international intelligentsia in London, active participation in international scientific conferences. Regina Wasiak-Taylor conducts editorial work on books. She is the author of readings, laudations, and her own publications: Dzieje Nagrody Literackiej ZPPnO 1951–2011 [The History of the Literary Award of the ZPPnO 1951–2011] (London 2011), Ojczyzna literatura [Literature Fatherland] (London 2013), Alfabet wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospolita, II wojna światowa, emigracja [Szymon Zaremba’s Alphabet of Memories, Second Polish Republic, World War II, emigration] (London 2015). She initiates and promotes books by Polish authors and moderates other meetings of literary and scientific circles at the Polish Embassy in London, at the International Book Fair in Warsaw and at literary events in various places.

Keywords: Regina Wasiak-Taylor, Great Britain, London, 1980–2021, Union of Polish Writers Abroad, London’s Pamiętnik Literacki [Literary Memoir] 1976–2021

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.04

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 73-116/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego