Janina Jasicka i jej „archiwum zapośredniczone” Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w Krakowie
1

Abstrakt:
Artykuł jest poświęcony wyjątkowemu pod względem formy i zawartości archiwum powojennego krakowskiego Wojewódzkiego Zarządu Ligi Kobiet, jakim jest zbiór dokumentów różnego charakteru i pochodzenia, zachowany w spuściźnie Janiny Jasickiej w Archiwum Narodowym w Krakowie. Ta niejednorodna kolekcja określona została mianem „archiwum zapośredniczonego”, ponieważ jest ono zaprzeczeniem tradycyjnego, uporządkowanego archiwum instytucjonalnego, a jego kształt jest wynikiem świadomych wyborów pośrednika, czyli kronikarki Zarządu. Przypadkowość zachowanych materiałów powoduje, że w zbiorach znajdujemy np. nieobecne w innych archiwach unikatowe fotografie czy też czynione prawdopodobnie tylko na prywatny użytek notatki o poszczególnych działaczkach.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989)”, nr 2017/25/B/ HS3/02015.

Słowa kluczowe: historia kobiet, Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet w Krakowie, Janina Jasicka, Kraków, archiwum kobiet

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.05

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 117-127/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Janina Jasicka and her “mediated archive” of the provincial board of the Women’s League in Krakow

Abstract:
The article is devoted to the unique in terms of form and content archive of the post-war Krakow Provincial Board of the League of Women, which is a collection of documents of various nature and origin, preserved in the legacy of Janina Jasicka in the National Archives in Krakow. This heterogeneous collection has been called the “mediated archive” because it is a contradiction to the traditional, structured institutional archive, and its shape is the result of the deliberate choices of the intermediary, i.e. the chronicler of the Management. The randomness of the preserved materials means that the collections include, for example, unique photographs that are absent from other archives, or, for example, notes about individual activists, probably made only for private use.

Keywords: women’s history, Provincial Board of the Women’s League in Krakow, Janina Jasicka, Krakow, women’s archive

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.05

Cite this article as: CNISK, 2021, nr 11 (2), 117-127/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Barbara Klich-Kluczewska (Jagiellonian University in Kraków)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego