Liga Kobiet wśród autochtonek na Górnym Śląsku w pierwszych latach PRL
1

Abstrakt:
W latach 1945–1950 autochtonki na Górnym Śląsku przechodziły weryfikację narodowościową i repolonizację. Procesy te zrodziły nieufność do polskiej administracji i Ligi Kobiet, która utożsamiana była z nową władzą. Autochtonki nie uczestniczyły w życiu publicznym i społecznym. Działaczki Ligi sporadycznie podejmowały próby włączenia Ślązaczek w pracę organizacji. Sytuacja zmieniła się w czasie wdrażania planu sześcioletniego.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989)”, nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Górny Śląsk, Liga Kobiet, autochtoni, repolonizacja

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.06

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 129-141/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Uniwersytet w Białymstoku)
Women’s League among indigenous women in Upper Silesia in the first years of the Polish People’s Republic

Abstract:
In the years 1945–1950, the autochthons in Upper Silesia underwent nationality verification and repolonization. These processes gave rise to distrust of the Polish administration and the Women’s League, which was identified with the new government. The indigenous people did not participate in public and social life. The League’s activists made sporadic attempts to include Silesian women in the work of the organization. The situation changed with the implementation of the six-year plan.

Keywords: Upper Silesia, Women’s League, indigenous people, repolonization

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.06

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 129-141/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego