Edukacyjna rola „Filipinki” w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1

Abstrakt:
„Filipinka” była najpopularniejszym czasopismem adresowanym do dziewcząt i młodych kobiet w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Czasopismo uznawane było za „młodsze dziecko” redakcji „Kobiety i Życia”, a jego pierwsze wydanie ukazało się w 1957 r.

W „Filipince” bardzo ważna pozostawała więź zespołu redakcyjnego z czytelniczkami. Redakcja otrzymywała codziennie setki listów, na wszystkie skrupulatnie odpisywała i nie stroniła od wyrażania opinii i udzielania rad w sprawach najbardziej intymnych, związanych z okresem dojrzewania. „Filipinka” prowadziła także szeroko rozumiane poradnictwo. Każde wydanie wypełnione było zagadnieniami związanymi z modą, urodą, wyglądem zewnętrznym czy zdrowiem.

Redakcja „Filipinki” edukowała młode kobiety na wielu płaszczyznach życia osobistego i społecznego. W niniejszym artykule omówiono problematykę związaną z edukacją, nauką i kształceniem dziewcząt. Zatem starano się ukazać rolę edukacyjną pełnioną przez „Filipinkę” w sposób dosłowny. W czasopiśmie wiele miejsca poświęcono na publikowanie materiałów prasowych, dostarczających aktualnych informacji o wymogach rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie wyższe. Z drugiej strony natomiast, poprzez zamieszczanie konkretnych tekstów prasowych, na łamach „Filipinki” upowszechniano określony wzór osobowy młodej kobiety
– ambitnej, sumiennej uczennicy i studentki, a w dalszej perspektywie
– zaangażowanej i oddanej pracownicy zawodowej.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, prasa młodzieżowa, „Filipinka”, Polska Rzeczpospolita Ludowa, edukacja, rola edukacyjna

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.07

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 143-157/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
The educational role of Filipinka in the Polish People’s Republic

Abstract:
Filipinka was the most popular magazine addressed to girls and young women during the Polish People’s Republic. The journal was recognized as the “younger child” of the editorial office of Kobieta i Życie [Women and Life], and its first edition was published in 1957.

In Filipinka, the bond between the editorial team and the readers was very important. The editorial office received hundreds of letters a day, and meticulously replied to all of them and did not shy away from expressing opinions and giving advice on the most intimate matters related to adolescence. Filipinka also provided widely understood counseling. Each issue was filled with issues related to fashion, beauty, external appearance and health.

The editorial board of Filipinka educated young women on many levels of personal and social life. This article discusses issues related to education and science. Therefore, attempts were made to present the educational role played by the Filipinka in a literal way. In the journal, a lot of space was devoted to publishing press materials, providing actual information on recruitment requirements for schools and universities. On the other hand, by publishing specific press texts, a specific model of a young woman was disseminated in the pages of Filipinka – an ambitious, conscientious schoolgirl and student, and in the longer term – a committed and dedicated professional worker.

Keywords: women’s press, youth press, Filipinka, Polish People’s Republic, education, educational role

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.07

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 8 (1), 143-157/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Sokołowska (Medical University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego