Przestępczość kobiet w Rosji
1

Abstrakt:
Opracowanie ma charakter kryminologiczny. Przedstawia fenomen przestępczości kobiet w Rosji od początku lat 90. XX w. do współczesności. Omawia strukturę, dynamikę i przejawy nielegalnej aktywności kobiet. Prezentuje jej społeczno-ekonomiczne, kulturowe, psychologiczne i organizacyjnoprawne przyczyny. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zjawisku zarówno przez państwo, jak i społeczeństwo.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: przestępczość kobiet, badania kryminologiczne kobiet, Rosja

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.08

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 159-174/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Women’s crime in Russia

Abstract:
The paper tackles the problem of criminology. The Author presents the phenomenon of women’s crime in Russia from 1990 till today. The structure of this kind of crime and its dynamics are also introduced. In addition, the Author focuses on its socio-economic, cultural and psychological as well as legal motives. Various ways of counteracting the women’s crime by both the government and society are also presented.

Keywords: women’s crime, criminological research of women, Russia

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.08

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 159-174/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Katarzyna Laskowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego