Życie społeczne i kulturalne na łamach czasopisma zakładowego „Walczymy o Stal” w latach 1953–1956
1

Abstrakt:
Tematem artykułu jest ukazanie życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic na łamach czasopisma „Walczymy o Stal” w latach 1953–1956. Autorka poddała analizie prasoznawczej pismo zakładowe „Walczymy o Stal” za lata 1953–1956. W artykule zaprezentowano ponadto wybrane przykłady prasy regionu kieleckiego w Polsce Ludowej, scharakteryzowano wybrane instytucje kultury ze szczególnym uwzględnieniem zakładowych instytucji kultury. Jak wykazała analiza, głównym ośrodkiem życia kulturalnego był Zakładowy Dom Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam bowiem odbywała się większość imprez o charakterze kulturowym, a także działały różnorodne sekcje. Do tej grupy instytucji zaliczono również: prężnie działający Ostrowiecki Dom Robotniczy, Klub Fabryczny, Osiedlowy Dom Kultury, biblioteki, a także kina.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: prasa zakładowa, „Walczymy o Stal”, działalność społeczno-kulturalna, propaganda polityczna, PZPR, Ostrowiec Świętokrzyski

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.09

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 175-195/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Śliwa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Social and cultural life in the pages of the company’s magazine Walczymy o Stal in the years 1953–1956

Abstract:
The following article will show social and cultural life on the pages of the weekly Walczymy o Stal [We Fight for Steel]. Author has analysed the content of the periodical published between 1953–1956 and presented examples of the regional press of the Kielce region published at that time. The analysis shows that the main center of cultural life was the Company’s Culture House, which was the central hub of all cultural events. Besides, the Company’s House of Culture, its activities also led institutions such as the Ostrowiec Workers’ House, Factory Club, the Housing Culture Center, libraries and cinemas.

Keywords: factory newspapers, Walczymy o Stal, socio-cultural activity, political propaganda, the Communist Party, Ostrowiec Świętokrzyski

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.09

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 175-195/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Śliwa (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego