Rodzina w świetle wybranych aktów prawnych z okresu Polski Ludowej
1

Abstrakt:
Rodzina była istotną składową społeczeństwa w okresie Polski Ludowej, ponieważ miała swój udział w zaspokajaniu ideologiczno-politycznych potrzeb państwa poprzez dostarczanie nowych budowniczych socjalizmu. Mając na uwadze znaczenie rodziny, zarówno to historyczne, jak i współczesne, w niniejszym artykule przedstawiono i omówiono wybrane akty prawne uchwalone w okresie Polski Ludowej, które obejmowały ochroną podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Na podstawie omówienia postanowień Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r., kodeksu rodzinnego z 1950 r., kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1969 r., kodeksu karnego z 1969 r. oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym z 1974 r. ukazano, w jakim zakresie rodzina pozostawała w latach 1944–1989 w zainteresowaniu ustawodawcy.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: rodzina, ochrona rodziny, Polska Ludowa, Konstytucja PRL, prawo rodzinne, prawo karne

Opublikowany: 20 września 2021 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.10

Sposób cytowania: CNISK, 2021, nr 11 (2), 197-208/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka (Uniwersytet w Białymstoku)




The family in the light of selected legal acts from the period of the People’s Republic of Poland

Abstract:
The family was an important component of society in the period of the People’s Republic of Poland because it had its share in meeting the ideological and political needs of the state by providing new builders of socialism. Bearing in mind the importance of the family, both historical and contemporary, this article presents and discusses selected legal acts enacted in the period of the People’s Republic of Poland, which protected the basic social cell, the family. Based on the discussion of the provisions of the Constitution of the People’s Republic of Poland of 1952, the Family Code of 1950, the Family and Guardianship Code of 1969, the Penal Code of 1969 and the Alimony Fund Act of 1974, it is shown to what extent the family remained in the interest of the legislature in the years 1944–1989.

Keywords: family, family protection, People’s Poland, Constitution of the People’s Republic of Poland, family law, criminal law

Published: 20 September 2021

DOI: 10.15290/cnisk.2021.02.11.10

Cite this article as: CNISK, 2021, vol. 11 (2), 197-208/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Diana Dajnowicz-Piesiecka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego