Liga Kobiet w latach 1945‒1981 (na przykładzie kierunków aktywności organizacji okręgów gdańskiego i łódzkiego)
1

Abstrakt:
Liga Kobiet, do 1949 r. funkcjonująca pod nazwą Społeczno--Obywatelska Liga Kobiet, była organizacją powołaną po 1945 r. w okręgu łódzkim i gdańskim. Jej działalność wytyczana była przez władze partyjnorządowe. W początkowych latach zarówno gdańska, jak i łódzka organizacja charakteryzowały się podobną aktywnością i zasięgiem oddziaływania na lokalne środowiska kobiece. Po 1949 r., już pod nazwą Ligi Kobiet, większą popularnością wśród kobiet i akceptacją społeczną cieszył się oddział łódzki. Spowodowane było to możliwościami budowania wpływów organizacji wśród łódzkich robotnic. Z kolei w Gdańsku Liga nie zbudowała silnych struktur organizacyjnych z powodu m.in. słabszych w porównaniu do łódzkich możliwości działań w środowiskach zatrudnionych kobiet, zwłaszcza robotnic. W Gdańsku również po 1980 r. narodził się jedyny w kraju ruch reformatorski wśród członkiń Ligi Kobiet.

1 Publikacja jest wynikiem realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – Nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet, gdańska Liga Kobiet, łódzka Liga Kobiet, działalność wśród kobiet, organizacja kobieca w PRL, system komunistyczny

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.03

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 55-78/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
The League of Women in the years 1945–1981 (based on its activity and direction in Gdańsk and Łódź districts

Abstract:
The League of Women, until 1949 operating under the name Socio-Civic League of Women, was an organization created post-1945 in Gdańsk and Łódź districts. Its activity was dictated by the party and governmental authorities. During their early years, both the Gdańsk and the Łódź organizations were characterized by similar activities and range of influence on the local women’s milieus. After 1949, with the organization’s name changed to the League of Women, the Łódź branch enjoyed wider popularity and social acceptance among women. This was caused by the possibilities of building the organization’s influence among female workers in Łódź. The Gdańsk branch did not create rigid organizational structures due to, i.a., comparably less opportunities there for activity among employed women, especially workers. Also in Gdańsk, after 1980, the only reformatory movement among the League members in the country was born.

Keywords: The League of Women, Gdańsk branch of the League of Women, Łódź branch of the League of Women, activity among women, women’s organization in the Polish People’s Republic (PRL), communist system

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.03

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 55-78/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Małgorzata Dajnowicz (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego