Kierunki badań historii kobiet w Polsce – stan badań i perspektywy na przykładzie wybranych zagadnień
1

Abstrakt:
Artykuł jest raportem ze stanu badań realizowanych z grantu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021 oraz z udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10 – zespołu badawczego prof. zw. dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z doktorantkami: Agnieszką Śliwą, Agnieszką Warzyńską, Emilią Pobochą.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: DIALOG, 2019–2021, projekt badawczy „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.05

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 103-121/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Directions of research on the history of women in Poland – the state of research and perspectives on the example of selected issues

Abstract:
The article is a report on the state of research carried out under the grant of the Minister of Science and Higher Education under the name DIALOG in 2019–2021 and participation in the research project entitled „Women’s History Research Center”, No. 0016/DLG/2019/10 – of the research team of prof. related dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk with PhD students: Agnieszka Śliwa, Agnieszka Warzyńska, and Emilia Pobocha.

Keywords: DIALOG, 2019–2021, research project „Women’s History Research Center”, No. 0016/DLG/2019/10

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.05

Cite this article as: CNISK, 2022, nr 12 (1), 103-121/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego