Publicystyka Heleny Lemańskiej – przypadek Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1949–1967
1

Abstrakt:
Polska Kronika Filmowa w czasach umasowienia informacji przypadających na lata po zakończeniu II wojny światowej dawała możliwość formułowania przekazu skierowanego do konkretnych grup odbiorców. Jej recepcja należała do części składowych życia grup społecznych i odbiorców indywidualnych, którzy mogli uzależnić się od oglądania przekazu formułowanego przez wspomniane medium. Kronika będąca elementem systemu mediów masowych miała bezpośredni wpływ na jej odbiorców w procesach socjalizacji edukowania i samoedukowania. PKF stała się i pozostaje nadal interesującym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu PRL. Stanowi również niezwykle cenny dokument filmowy odwzorowujący styl ówczesnego dyskursu politycznego, ponadto jest dokumentem historycznym pozwalającym odwzorować cechy ówczesnych stylów prasowej publicystyki politycznej.

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: publicystyka polityczna, Helena Lemańska, Polska Kronika Filmowa, Władysław Gomułka, propaganda polityczna

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.06

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 123-144/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Journalism of Helena Lemańska – the case of the Polish Film Chronicle in 1949–1967

Abstract:
The Polish Film Chronicle in the times of mass information falling in the years after the end of World War II gave the opportunity to formulate a message addressed to specific groups of recipients. Its reception was one of the components of the life of social groups and individual recipients who could become addicted to watching the message formulated by the aforementioned medium. The chronicle, which was part of the mass media system, had a direct impact on its recipients in the processes of socialization of education and self-education. PKF became and remains an interesting source of knowledge about the functioning of the People’s Republic of Poland. It is also an extremely valuable film document reflecting the style of the political discourse of the time, moreover, it is a historical document that allows to reproduce the features of the then styles of political press journalism.

Keywords: journalism, Helena Lemańska, Polish Film Chronicle, Władysław Gomułka, political propaganda

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.06

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 123-144/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego