Redaktorki naczelne polskiej prasy dla kobiet w latach 1989–1992
1

Abstrakt:
Celem badań było przybliżenie portretów redaktorek naczelnych dwóch najpoczytniejszych w okresie pierwszej fazy transformacji systemowej (1989‒1992) tygodników: „Przyjaciółki” oraz „Kobiety i Życia”. Pisma łączyła przynależność do segmentu prasy dla kobiet, podejmowana problematyka, wysoki wskaźnik czytelnictwa, a także charyzma i przedsiębiorczość redaktorek naczelnych – Ewy Łuszczuk-Marek oraz Anny Szymańskiej-Kwiatkowskiej. Za istotne uznano zweryfikowanie kompetencji, zainteresowań, aktywności pisarskiej redaktorek w okresie zarządzania redakcją. Zasadna była też odpowiedź na pytania: 1) w jaki sposób redakcje zabiegały o lojalność czytelników?, 2) czy perturbacje polityczne oddziaływały na zmianę na stanowisku redaktora naczelnego?, 3) czy redakcje były stroną w sporze politycznym (o charakterze ideologicznym)?

1 Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: prasa dla kobiet, redaktor naczelny, „Kobieta i Życie”, „Przyjaciółka”, 1989–1992

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.07

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 145-167/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Editors-in-chief of the Polish women’s press in 1989–1992

Abstract:
The aim of the research was to present the portraits of the editors-in-chief of the two most widely read weeklies during the first phase of the systemic transformation (1989–1992): Przyjaciółka [Best Friend] and Kobieta i Życie [Woman and Life]. The magazines were linked by belonging to the women’s press segment, the issues they dealt with, a high readership rate, as well as the charisma and entrepreneurship of the editors – Ewa Łuszczuk-Marek and Anna Szymańska-Kwiatkowska. It was considered important to verify the competences, interests and writing activity of the editors during the editorial management period. It was also justified to answer the following questions: 1) how did editorial offices strive for the loyalty of readers? 2) did political perturbations influence the change in the position of editor-in-chief? 3) were the editorial offices a party to a political dispute (ideological)?

Keywords: women’s press, editor-in-chief, Kobieta i Życie [Woman and Life], Przyjaciółka [Best Friend], Poland 1989–1992

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.07

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 145-167/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Szwed-Walczak (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego