Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych. Dokonania, plany naukowe, perspektywy badawcze
1

Abstrakt:
Podsumowanie dokonań Ośrodka Badań Historii Kobiet w latach 2019–2021 w ramach programu grantowego „DIALOG” wypada pozytywnie. Stanowi to dla zespołu naukowego związanego z Ośrodkiem zachętę do kontynuowania współpracy w latach następnych. Nowym polem wspólnej aktywności w ramach ministerialnego programu „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI” mogłyby się stać w latach 2022–2023 badania prasoznawcze (szerzej medioznawcze) ukierunkowane na media adresowane do kobiet i ich społeczny odbiór. Uwagę w równym stopniu należałoby skupić na publikacjach ukazujących się na łamach XIX‒XX-wiecznej prasy tradycyjnej, jak też XX–XXI-wiecznych przekazach z mediów audiowizualnych, zarówno tych klasycznych, jak też cyfrowych. Badając ich społeczny odbiór, nie powinno się zapominać o wykorzystaniu relacji mówionych wpisujących się w przestrzeń badawczą oral history, o egodokumentach i intymistyce tak ważnych w biografistyce, a także o tradycyjnej i cyfrowej fotografii prasowej.

1 Publikacja przygotowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.

Słowa kluczowe: Ośrodek Badań Historii Kobiet, program „DIALOG”, program „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI”, historia mediów, archeologia mediów, media dla kobiet, kobiety w mediach, źródła prasowe, źródła internetowe

Opublikowany: 22 lipca 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.09

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 193-210/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Adam Miodowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Women’s History Research Center of the Institute of Women’s Studies. Achievements, scientific plans, research perspectives

Abstract:
The summary of the achievements of the Women’s History Research Center in 2019–2021 as part of the “DIALOG” grant program is positive. This is an incentive for the research team associated with the Center to continue cooperation in the following years. A new field of joint activity under the ministerial program “SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCIENCE” could become in the years 2022–2023 press studies (more broadly media studies) focused on media addressed to women and their public perception. Attention should be given to the publications appearing in the 19th–20th-century traditional press as well as on the 20th–21st-century audiovisual media, both classic and digital. When examining their social perception, one should not forget about the use of spoken accounts that fit into the oral history research area, about egodocuments and intimism so important in biography, as well as about traditional and digital press photography.

Keywords: Women’s History Research Center, the “DIALOG” program, the “SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCIENCE” program, media history, media archeology, media for women, women in the media, press sources, internet sources

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.09

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 193-210/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Adam Miodowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego