Społeczna i polityczna rola kobiet z kręgów władzy w państwach krzyżowych i Bizancjum w okresie od pierwszej do czwartej krucjaty, ss. 353

Abstrakt:
Rozprawa doktorska pod tytułem „Społeczna i polityczna rola kobiet z kręgów władzy w państwach krzyżowych i Bizancjum w okresie od pierwszej do czwartej krucjaty” została napisana pod kierunkiem dr. hab. Rafała Kosińskiego prof. UwB. Praca dotyczy udziału kobiet we władzy oraz ich zakulisowych wpływów w państwach krzyżowych i cesarstwie bizantyńskim w XII w. Jej celem jest porównanie znaczenia w polityce kobiet na Zachodzie Europy, w Outremer i Bizancjum, ustalenie różnic, a także próba wyjaśnienia ich przyczyn. Wykorzystano w niej przede wszystkim źródła narracyjne w językach łacińskim i greckim. Do analizy użyta została socjologiczna teoria ról społecznych w ujęciu Floriana Znanieckiego i Ervinga Goffmana. Dzięki temu udało się wyodrębnić dziewięć podstawowych zadań związanych z rolą społeczną władczyni. Na tej podstawie powstały modele idealnej władczyni obowiązujące w państwach Europy Zachodniej, w państwach krzyżowych i w Bizancjum, które można było porównywać między sobą.

Słowa kluczowe: wyprawy krzyżowe, Ziemia Święta, kobiety, Bizancjum, władza

Opublikowany: 22 lipca 20222 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.10

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 12 (1), 213-225/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Krzysztof Kossakowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Social and political roles of women connected with power and authority in crusader states and Byzantium from the first to the fourth crusade, pp. 353

Abstract:
The PhD dissertation “Social and political roles of Women connected with power and authority in Crusader States and Byzantium from the first to the fourth Crusade” was written under the supervision of dr hab. Rafał Kosiński prof. UwB. The work concerns women’s participation in power and authority and their hidden influence in Crusader States and Byzantium in the twelfth century. Its purpose is to compare women’s roles in politics in Western Europe, Outremer and Byzantine Empire. Moreover this work is concentrated on establishing differences and similarities between overmentioned countries and it attempts to explain their causes. It uses mostly narrative sources in Latin and Greek. Sociological theory of social roles (created by Florian Znaniecki and Erving Goffman) was used as an analytical method. Thanks to it the work established nine basic tasks connected to the social role of queen, empress or generally female ruler. Based on that were created models of ideal female ruler in the West, Crusader states and Byzantium, which could be compared relatively easily.

Keywords: Crusades, Holy Land, women, Byzantium, power

Published: 22 July 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.01.12.10

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 12 (1), 213-225/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Krzysztof Kossakowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego