Obraz kobiet w wybranych dziełach historiografii kościelnej z VI wieku. Część 1. Historia Kościoła Teodora Lektora i Kronika Wiktora z Tunnuny
1

Abstrakt:
Niniejszy artykuł stanowi analizę wybranych utworów historiograficznych pod kątem postrzegania przez ich autorów roli kobiet w opisywanych przez nich wydarzeniach. Obraz kobiet w historiografii kościelnej tego okresu jest odzwierciedleniem postrzegania kobiet przez autorów, mężczyzn wywodzących się z różnych środowisk i kręgów kulturowych: greckojęzycznego lektora z Konstantynopola, łacińskojęzycznego biskupa z Afryki rzymskiej, syriackiego mnicha z Amidy, w końcu świeckiego adwokata z Antiochii tworzącego w języku greckim. W pierwszej części artykułu analizie poddane zostały Historia Kościoła Teodora Lektora oraz kronika Wiktora z Tunnuny. Analiza pozostałych dzieł oraz wnioski zostaną przedstawione w części drugiej artykułu.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet - kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Teodor Lektor, Wiktor z Tunnuny, historiografia późnoantyczna, historiografia kościelna

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.01

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 9-39/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)
The Image of Women in Selected Works of Sixth-Century Ecclesiastical Historiography. Part 1. Church History of Theodore Lector and Chronicle of Victor of Tunnuna

Abstract:
The present article consists of an analysis of four selected historiographic works with respect to the authors’ reception of the roles of women in the events portrayed. The representation of women in the church historiography of the period is a reflection of how women are perceived by the authors of the sources in question, the men from various cultural backgrounds and milieus: a Greek-speaking lector from Constantinople, a Latin-speaking bishop from the Roman part of Africa, a Syriac monk from Amida, but also a lay jurist from Antioch writing in Greek. The first part of the article contains analyses of Theodore Lector’s Church History and the Chronicle by Victor of Tunnuna. An analysis of the remaining works, as well as final conclusions, will be presented in the second part of the article.

Keywords: Theodore Lector, Victor of Tunnuna, Ecclesiastical Historiography, Late Antique Historiography

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.01

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (1), 9-39/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Rafał Kosiński (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego