Postać cesarzowej Teodory w źródłach łacińskich (Chronicon Wiktora z Tunnuny, Breviarium Liberatusa z Kartaginy oraz Liber Pontificalis)

Abstrakt:
Poniższy artykuł stanowi analizę sposobów przedstawiania cesarzowej Teodory – żony cesarza Justyniana i najpopularniejszej kobiety w dziejach Bizancjum – we współczesnych jej źródłach łacińskich. Wiktor z Tunnuny, Liberatus z Kartaginy, a także autor wybranych biogramów w Liber Pontificalis koncentrowali się w swoich dziełach przede wszystkim na kwestiach polityki religijnej imperium i przez ten pryzmat opisywali osobę władczyni. Rozważania dotyczące równoległej miafizyckiej tradycji źródłowej pozwalają na wysunięcie hipotezy o schematyzmie kreowania wizerunku Teodory jako głównego wroga chalcedońskiej ortodoksji.

Słowa kluczowe: cesarzowa Teodora, późnoantyczna historiografia łacińska, miafizyci

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.02

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 41-78/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Arkadiusz Urbaniec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
The Empress Theodora in Latin Sources (Chronicon of Victor of Tunnuna, Breviarium by Liberatus of Carthage and LiberPontificalis)

Abstract:
The following article analyzes the presentation of Empress Theodora – the wife of Emperor Justinian and the most popular woman in the history of Byzantium – in contemporary Latin sources. Victor of Tunnuna, Liberatus of Carthage, and the author of selected biographies in Liber Pontificalis focused in their works primarily on the issues of religious policy of the empire and described the person of the ruler throughout this prism. Considerations on the parallel monophysite source tradition allow for a hypothesis about the schematicism of creating the image of Theodora as the main enemy of Chalcedonian orthodoxy.

Keywords: Empress Theodora, late antiquity Latin historiography, Monophysites

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.02

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 41-78/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Arkadiusz Urbaniec (Pedagogical University of Krakow)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego