Przemiany kobiece na Ziemiach Czeskich Austro-Węgier (1900–1907).

Abstrakt:
Opierając się na analizie publikacji zamieszczanych w czasopiśmie „Ženský svět”, autorka artykułu prezentuje obraz „kobiety nowego typu” w realiach czeskich. Zakres chronologiczny opracowania wyznaczają lata 1900–1907, gdy zapoczątkowana została walka o prawa wyborcze Czeszek. Autorka ukazuje również przebieg procesu uwalniania świadomości kobiet z ram stereotypów społecznych. Przykładem przełamywania tych ograniczeń było dążenie do rozwoju szkolnictwa średniego i zawodowego kobiet oraz otwarcie perspektywy korzystnych dla nich zmian systemowych w szkolnictwie wyższym. Postępujące upodmiotowienie kobiet znajdowało swoje odzwierciedlenie np. w treści reklam prasowych i w likwidacji takich reliktów jak celibat nauczycielek.

Słowa kluczowe: postulat zniesienia celibatu nauczycielek, system edukacji kobiet, prawa wyborcze kobiet, „kobiety nowego typu” w świetle reklam prasowych

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.03

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 79-102/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Natasha Prystupa (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka)
Transformation of Women in the Czech Lands of Austria-Hungary (1900–1907)

Abstract:
Based on the analysis of the articles published in the magazine “Ženský svět”, the author of the research completed the image of “a new type of woman” in the Czech lands. The period of study was defined by an active struggle for women’s suffrage taken in 1900–1907. It was also shown how the deliverance of women’s consciousness from gender stereotypes took place. It was presented in their desire to go beyond the usual framework defined by the society and through the expansion of women’s secondary education, the development of vocational education and the creation of a higher education system strengthened their professionalism and independence.

Keywords: celibacy, female education system, universal suffrage, advertising

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.03

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 79-102/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Natasha Prystupa (Maksim Tank Belarusian State Pedagogical University)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego