Anna Mostowska – preromantyczna protofeministka

Abstrakt:
Anna Mostowska należy do grona mniej znanych, wręcz zapomnianych polskich pisarek, której twórczość powstawała w pierwszej dekadzie XIX w. Jej biografia zasługuje na przypomnienie i rozpowszechnienie – jako preromantycznej protofeministki, znacznie wyprzedzającej czasy, w których żyła. Była nonkonformistką, kobietą niezależną, która w 1804 r. po rozwodzie z drugim mężem, Tadeuszem Mostowskim, postanowiła usamodzielnić się finansowo i zaczęła parać się pisaniem. W swoich czasach była jedną z nielicznych kobiet uczonych, literatek, bywalczyń w artystycznych sferach. Ponadto nie pełniła ról kulturowo-społecznych przypisanych ówczesnym kobietom – była sawantką, mecenasem sztuki, malarką, pisarką oraz tłumaczką.

Słowa kluczowe: Anna Mostowska, protofeminizm, preromantyzm

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.04

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 103-115/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Zuzanna Hanuszewicz (Uniwersytet Warszawski)
Anna Mostowska – the Pre-romantic Protofeminist

Abstract:
Anna Mostowska is part of the group of lesser-known, even forgotten, Polish women writers, whose works were written during the first decade of the 19th century. Her biography deserves widespread attention and to be recalled, as she was a pre-romantic protofeminist far ahead of her time. She was a nonconformist, an independent woman, who in 1804, after divorcing her second husband, Tadeusz Mostowski, decided to become financially independent and start writing. In her time, she was one of the very few women scholars and writers, that was also a frequent guest in artistic circles. Moreover, she did not fulfill the cultural and social roles assigned to women of that time, as she was an erudite, patron of the arts, painter, writer and translator.

Keywords: Anna Mostowska, protofeminism, Pre-romanticism

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.04

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 103-115/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Zuzanna Hanuszewicz (University of Warsaw)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego