„Zwierciadło” i tematyka reportaży jako pomysł badawczy
1

Abstrakt:
W czasie popaździernikowej odwilży w polskiej prasie pojawiły się nowe tematy, dotyczące problemów życia społeczeństwa. Bohaterkami reportaży „Zwierciadła” były kobiety skrzywdzone i okaleczone nieszczęśliwą miłością, matki oddające dzieci pod opiekę państwa, dzieciobójczynie. Reportaże ujawniały nie tylko problemy kobiet, ale też ukazywały nietolerancję środowiska o skostniałych normach obyczajowych i brak skutecznego systemu pomocy samotnym matkom.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet - kontynuacja”.

Słowa kluczowe: tygodnik „Zwierciadło”, samotne matki, niechciane dzieci, domy dziecka, kobieta w PRL

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.06

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 149-163/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Instytut Studiów Kobiecych)
Zwierciadło and the Subject of Reportages as a Research Idea

Abstract:
During the post-October thaw, new topics appeared in the Polish press concerning the problems of the life of the society. The protagonists of the Zwierciadło reports were women hurt and mutilated by unhappy love, mothers putting their children under the protection of the state, and infanticide. Reports revealed not only women’s problems, but also showed intolerance of the environment with rigid social norms and the lack of an effective system to help single mothers.

Keywords: the weekly Zwierciadło, single mothers, unwanted children, orphanages, woman in the Polish People’s Republic

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.06

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 149-163/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (Institute of Women’s Studies)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego