Obrazy kobiet na łamach prasy dla kobiet w latach 1944–1975
1

Abstrakt:
Celem artykułu było ukazanie wybranych składnikowych społecznychobrazów i ich odzwierciedlenia w prasie dla kobiet w Polsce w latach 1944–1975. Prasa dla kobiet stanowiła istotny segment produkcji wydawniczej, w której uwzględniono periodyki adresowane do kobiet. Prezentowała wartości państwowe. W przekazie prasowym kobiety w PRL były prężne, zintegrowane, silnie oddziałujące na otoczenie i rodzinę. Na ich całościowy obraz składały się obrazy cząstkowe: personalne. Z nich wynikało wyobrażenie Matki-Polki, przodownicy pracy, feministki realizujących zadania państwowe.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Prasa dla kobiet, wizerunek, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, kobiety, propaganda, socjalizm

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.07

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 165-183/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The Images of Women in the Press for Women in 1944–1975

Abstract:
The aim of the article was to present selected components of social images and their reflection in the women’s press in Poland in the years 1944–1975. Press for women constituted an important segment of publishing production, which included periodicals addressed to women. It presented state values. In the press release, women in the People’s Republic of Poland were resilient, integrated, strongly influencing the environment and the family. Their overall picture was made up of partial images: personal. They gave the idea of a Polish Mother, shock worker, and feminist performing state tasks.

Keywords: Women’s press, image, Polish People’s Republic, Polish United Workers’ Party, women, propaganda, socialism

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.07

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 165-183/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego