Edukacyjna rola „Przyjaciółki” w życiu kobiet wiejskich PRL-u w latach 1956–1975, ss. 269

Abstrakt:
Autoreferat rozprawy doktorskiej pt. Edukacyjna rola „Przyjaciółki” w życiu kobiet wiejskich PRL-u w latach 1956‒1975 napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz prezentuje działania najpopularniejszego czasopisma kobiecego wydawanego w okresie Polski Ludowej na rzecz upowszechniania wiedzy wśród kobiet wiejskich. Autorka przedstawia cel poznawczy pracy, pytania badawcze, wykorzystane w dysertacji doktorskiej źródła, a także metody badawcze. W autoreferacie zaprezentowano strukturę rozprawy wraz z syntetycznym omówieniem każdego z rozdziałów pracy, a także wnioski końcowe zawarte w dysertacji.

Słowa kluczowe: „Przyjaciółka”, prasa kobieca, kobieta wiejska, rozprawa doktorska, Polska Rzeczpospolita Ludowa

Opublikowany: 28 grudnia 20222 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.10

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 231-238/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
The Educational Role of the Przyjaciółka Magazine in the Life of Rural Women of the Polish People’s Republic in the Years 1956–1975, pp. 269

Abstract:
Self-report of the doctoral dissertation entitled The educational role of “Friend” in the life of rural women in the People’s Republic of Poland in the years 1956–1975 written under the supervision of prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz presents the activities of the most popular women’s magazine published during the People’s Republic of Poland for the dissemination of knowledge among rural women. The author presents the cognitive purpose of the work, research questions, sources used in the doctoral dissertation, as well as research methods. The self-report presents the structure of the dissertation along with a synthetic discussion of each of the chapters of the work, as well as the final conclusions contained in the dissertation.

Keywords: Przyjaciółka, rural women, women’s press, doctoral dissertation, Polish People’s Republic

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.10

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 231-238/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego