Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja. Tematy główne i cząstkowe, plany badawcze. Sprawozdanie z IX Spotkania OBHK Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok 10–12 marca 2022 r.)
1

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Opublikowany: 28 grudnia 2022 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.11

Sposób cytowania: CNISK, 2022, nr 13 (2), 241-247/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Women’s History Research Center – continuation. Main and Partial Topics, Research Plans. Report on the 9th Meeting of the OBHK of the Institute of Women’s Studies (Białystok, March 10–12, 2022)

Published: 28 December 2022

DOI: 10.15290/cnisk.2022.02.13.11

Cite this article as: CNISK, 2022, vol. 13 (2), 241-247/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Kowalska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego