Kobiety i kobiecość w twórczości literackiej Wandy Maleckiej

Abstrakt:
Twórczość literacka Wandy Maleckiej poświadcza jej stopniową emancypację intelektualną i uwrażliwienie na kwestie dotyczące pozycji kobiet. Przełom drugiej i trzeciej dekady XIX w. był dla niej okresem poszukiwań formalnych wśród gatunków oświeceniowych: dialogu, bajki, anegdoty. Prezentowany w nich obraz kobiecości pozostawał stereotypowo prześmiewczy. Drugi etap łączy się z powstaniem Wyjątku z historycznego poematu Wanda, tekstu poetyckiego, wystylizowanego zgodnie z estetyką romantyczną i przynoszącego kreację silnej, niemal androginicznej postaci kobiecej. Wreszcie lata 30. zostały zdominowane przez sentymentalną nowelę, najodważniej dotykającą kwestii nierówności płci.

Słowa kluczowe: Wanda Malecka, czasopisma kobiece, historia prasy, kobiecość, nowela sentymentalna, poemat romantyczny, romantyzm

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.03

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 53-72/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Katarzyna Westermark (Uniwersytet Warszawski)
Women and Femininity in the Literary Works of Wanda Malecka

Abstract:
Wanda Malecka’s literary work remains a proof of her gradual acknowledgment of woman role in society. In the 1810’s and 1820’s she was experimenting with different Enlightment era literary genres, such as dialogue, fable and anecdote. The representation of femininity portrayed in those works was consequently mocking. The romantic poem “Wyjątek z historycznego poematu Wanda” marks the second phase, as it brings heroic lead female character, attributed with male features and desires. In the 1830’s the author focused on short sentimental novels, where the issues concerning gender inequalities were most visible.

Keywords: Wanda Malecka, magazines for women, history of press, femininity, sentimental novel, romantic poem, romanticism

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.03

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 53-72/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Katarzyna Westermark (Uniwersytet Warszawski)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego