Colette Gaveau-Małcużyńska – portret pianistki

Abstrakt:
Artykuł jest próbą zarysowania portretu utalentowanej pianistki francuskiej Colette Gaveau (1913–1987), laureatki pierwszej nagrody Konserwatorium Paryskiego w 1932 r., uczestniczki kilku międzynarodowych konkursów muzycznych, w tym III Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie z 1937 r. oraz Konkursu im. Eugène’a Ysaÿe’a, który odbył się w Brukseli w 1938 r. Przełomowym wydarzeniem w życiu młodej Colette Gaveau był ślub z polskim pianistą Witoldem Małcużyńskim (1914–1977) w październiku 1939 r. Ze względu na działania wojenne II wojny światowej Gaveau-Małcużyńska opuściła wraz z mężem rodzinną Francję i udała się najpierw do Portugalii, a następnie do Argentyny. Do Europy Małcużyńscy powrócili dopiero w 1945 r. Colette Gaveau-Małcużyńska była wierną i cierpliwą towarzyszką życia, a także uczestniczką sukcesów jednego z najwybitniejszych polskich pianistów drugiej połowy XX w.

Słowa kluczowe: Colette Gaveau, pianistyka francuska i polska XX w., Witold Małcużyński, konkursy muzyczne, kobieta w muzyce

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.04

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 73-92/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Michał Ceglarek (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie)
Colette Gaveau-Małcużyńska – a Portrait of a Pianist

Abstract:
The article is an attempt to sketch a portrait of the talented French pianist Colette Gaveau (1913–1987), winner of the first prize of the Paris Conservatory in 1932, participant in several international music competitions, including the 3rd Piano Competition Frederic Chopin in Warsaw in 1937 and the Eugène Ysaÿe, which took place in Brussels in 1938. A breakthrough event in the life of young Colette Gaveau was the marriage with the Polish pianist Witold Małcużyński (1914–1977) in October 1939. Due to the warfare of World War II, Gaveau-Małcużyńska left France with her husband, first to Portugal and then to Argentina. The Małcużyński family did not return to Europe until 1945. Colette Gaveau-Małcużyńska was a faithful and patient companion in the life and successes of one of the most outstanding Polish pianists of the second half of the 20th century.

Keywords: Colette Gaveau, French and Polish pianism of the 20th century, Witold Małcużyński, music competitions, woman in music

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.04

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 73-92/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Michał Ceglarek (The Fryderyk Chopin Institute The Fryderyk Chopin Museum)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego