Maria Sieroszewska (1881–1964). Studium przypadku
1

Abstrakt:
Artykuł jest próbą rekonstrukcji nieznanych dziejów Marii Sieroszewskiej – córki Wacława Sieroszewskiego (1858–1945), polskiego zesłańca syberyjskiego i Ariny Czełba-Kysej (1860–1886), Jakutki z Wierchojańska. Maria, osierocona przez matkę jako pięcioletnia dziewczynka i odłączona od ojca w wieku lat szesnastu, kiedy ten powraca do ojczystego kraju, pozostaje w carskiej Rosji pod opieką jego przyjaciół, dojrzewając na styku trzech kultur: polskiej, rosyjskiej i narodu Sacha. Jej jednostkowe losy obrazują dramatyczne dzieje szerszej grupy dzieci narodzonych ze związków mieszanych, w których matka była autochtonką, mieszkanką Azji, a ojciec przybyszem z Europy, zza Uralu.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet ‒ kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Maria Sieroszewska, Wacław Sieroszewski, Sybir, zesłanie, wielokulturowość

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.05

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 93-108/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Maria Sieroszewska (1881–1964). Case Study

Abstract:
The article is an attempt to re-enactment the unknown part of Maria Sieroszewska life. She was a daughter of Wacław Sieroszewski (1858–1945), the Polish man who was exiled to Siberia and Arina Czełba-Kysa (1860–1886), an Yackut woman who came from Wierchojańsk. Maria was a half-orphan. When she was a five-years-old-girl, her mother died. When she was sixteen years old, her father came back to Poland and left her with his friends in Czarist Russia. Maria grew up in the area that contained three cultures: Polish, Russian and Sakha. Her life exemplifies the dramatic fate of children whose parents were from two other countries (mother was from Asia, father came from Europe) in that time.

Keywords: Maria Sieroszewska, Wacław Sieroszewski, Siberia, exile, multiculturalism

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.05

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 93-108/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Grażyna Legutko (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego