Ponadgraniczne mosty redaktor Ewy Mielczarek w XX i XXI w.1

Abstrakt:
Działalność zawodowa bibliotekoznawcy, politologa, starszego kustosza, kierownika Działu Wydawnictw w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze Ewy Mielczarek jest imponująca. Jej życie zawodowe od 1999 r. związane jest z Zieloną Górą, gdzie się przeprowadziła z Jeleniej Góry. Jest redaktorem, korektorem, łowcą uzdolnionych autorów i ich tekstów, przyjacielem poetów, prozaików, eseistów, recenzentów, artystów. To jej „Pro Libris” zawdzięcza szczególną staranność, wysmakowanie i piękno edytorskie. Poza tym uprawia publicystykę, promuje edytowane przez Wydawnictwo zielonogórskiej Książnicy im. C. Norwida publikacje, organizuje konkursy literackie, spotkania autorskie, współpracuje z uczonymi i nadzoruje redakcję „Bibliotekarza Lubuskiego”, „Pasji Literackich” oraz „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”. Użyte metody: analiza zawartości prasy, casual study, heurystyczna analiza i krytyka piśmiennictwa, wywiad.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, XX i XXI w., „Pro Libris”, Ewa Mielczarek, Wydawnictwo Pro Libris, Zielona Góra

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.09

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 189-222/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Cross-Border Bridges of the Editor Ewa Mielczarek in the 20th and 21st Centuries

Abstract:
The professional activity of Ewa Mielczarek as a librarian, political scientist, senior curator, head of the Publishing Department at the Cyprian Norwid’s Provincial and Municipal Public Library in Zielona Góra, is impressive. Since 1999, her professional life has been associated with Zielona Góra, where she moved from Jelenia Góra. She is an editor, proofreader, hunter of gifted authors and their texts, a friend of poets, prose writers, essayists, reviewers, and artists. It is her, whom “Pro Libris” owes its neatness, tastefulness, and editorial beauty. In addition, she engages in journalism, promotes publications edited by the publishing house of the Zielona Góra Library, organizes literary competitions, meetings with authors, cooperates with scholars and supervises the editorial office of “Bibliotekarz Lubuski” (“Lubusz Librarian”), “Pasje Literackie” (“Literary Passions”) and “Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” (“Zielona Góra Library Studies”). Methods used: press content analysis, custom study, heuristic analysis and criticism of literature, interview.

Keywords: Lubusz Land, 20th and 21st century, “Pro Libris”, Ewa Mielczarek, Pro Libris Publishing House, Zielona Góra

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.09

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 189-222/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego