Julki, alternatywki, zodiakary. Stereotypy kobiet w młodomowie1

Abstrakt:
Artykuł dotyczy analizy współczesnych przykładów stereotypizacji (młodych) kobiet za pomocą nominacji o charakterze etykietalnym. Nowe etykiety (typu: bedoesiara, julka, karyna, konserwatywka, madka) są efektem ekspresywnych i waloryzujących uproszczeń poznawczych. Dominuje w nich element afektywny i humorystyczny, bowiem bazują one na określonych, emocjonalnych reakcjach na kontakt z tzw. jednostkami „typowymi” (por. typowa julka, typowa rzepiara, typowa madka). Wskazywane neologizmy, etykietując określone grupy osób, powielają i utrwalają w opinii społecznej negatywne i ‒ zwykle – deprecjonujące sądy, przyczyniając się do powstawania stereotypów.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: stereotyp, stereotyp kobiety, młodomowa, etykietowanie, etykiety

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.11

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 241-255/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Julki, Alternatywki, Zodiakary. Stereotypes of Women in Youth Speak

Abstract:
The article analyzes contemporary examples of stereotyping of (young) women with the help of label nominations. The indicated neologisms, labeling particular groups of people, duplicate and consolidate in the social opinion negative and – usually – deprecating judgments, contributing to the formation of stereotypes. The new labels (such as bedoesiara, julka, karyna, konserwatywka, and madka) result from expressive and valorizing cognitive simplifications. An emotional and humorous element dominate them because they are based on specific, emotional reactions to contact with the so-called typical units (cf. typical julka, typical rzepiara, typical madka). These neologisms, by labelling given groups of people, reproduce and reinforce in social opinion negative and, usually, biased judgments, which results in new stereotypes.

Keywords: stereotype, stereotype of a woman, young speak, labeling, labels

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.11

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 241-255/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Wileczek (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego