Działalność Ligi Kobiet na Białostocczyźnie w latach 1945–1989, ss. 4561

Abstrakt:
Rozprawa doktorska „Działalność Ligi Kobiet na Białostocczyźnie w latach 1945‒1989”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, podejmuje tematykę aktywności masowej organizacji kobiecej w okresie Polski Ludowej. Celem pracy było ukazanie ewolucji działalności podejmowanej przez Ligę Kobiet w północno-wschodniej części Polski Ludowej w świetle uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych w kraju. Autoreferat rozprawy doktorskiej obejmuje swym zakresem główne założenia rozprawy doktorskiej, wykorzystane materiały źródłowe i metody badawcze, strukturę pracy oraz wnioski końcowe.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: rozprawa doktorska, historia kobiet, organizacja kobieca, Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet, Liga Kobiet Polskich, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Białostocczyzna

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.13

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 273-282/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Zaniewska (Instytut Studiów Kobiecych)
The Activity of the Women’s League in the Białystok Region in the Years 1945–1989, pp. 456

Abstract:
Doctoral dissertation „The activity of the Women’s League in the Białystok region in the years 1945–1989”, written under the supervision of prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, deals with the activity of a mass women’s organization operating in the period of People’s Poland. The aim of the work was to show the evolution of the activities undertaken by the Women’s League in the north-eastern part of People’s Poland in the light of socio-political and economic conditions in the country. The self-report of the doctoral dissertation covers the main assumptions of the doctoral dissertation, the source materials and research methods used, the structure of the work and final conclusions.

Keywords: doctoral dissertation, women’s history, women’s organization, Women’s Social and Civic League, Polish Women’s League, Polish People’s Republic, Bialystok region

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.13

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 273-282/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Zaniewska (Institute of Women’s Studies)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego