Postaci kobiece w pamiętnikach Albrychta Radziwiłła 1

Abstrakt:
Wpływ kobiet na wydarzenia polityczne w Rzeczpospolitej szlacheckiej jest kwestią problematyczną. Urzędy i tytuły były zarezerwowane dla mężczyzn, co oznacza, że formalnie kobiety były kompletnie wykluczone z jakiegokolwiek udziału we władzy. Mogły jednak na nią oddziaływać w różnym stopniu dzięki zakulisowym wpływom – poprzez swoich mężów, synów czy braci, a także członków stronnictwa politycznego. W wielu przypadkach takie wpływy były kwestią powszechnie znaną, ale nie znajdują one odbicia w oficjalnych dokumentach. Dlatego informacji o nich należy szukać w listach i pamiętnikach. Pamiętnik Albrychta Stanisława Radziwiłła jest jednym z najlepszych źródeł w tym względzie. Po pierwsze ze względu na bardzo wysoką pozycję autora w aparacie urzędniczym Rzeczpospolitej, a po drugie ze względu na stosunkowo długi okres (ponad 20 lat), jaki obejmuje jego dzieło.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita XVII w., wpływ kobiet, królowe, magnatki, pamiętnik

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.01

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 9-34/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Krzysztof Kossakowski, Instytut Studiów Kobiecych / Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Polska)
Female Characters in the Memoirs of Albrycht Radziwiłł

Abstract:
Women’s influence on political affairs in 17th-century Poland is a rather problematic matter. Offices and titles were reserved for men only, which means that formally women were completely excluded from political power. However, they could affect it to some extent using their discreet influence – through their husbands, sons or brothers and members of their political parties. This influence was publicly known in many cases but it found very little reflection in official documents. This is the reason why information about this influence could be found only in letters and memoires. The memoires of Albrycht Stanisław Radziwiłł are one of the most useful sources in this case. This was because, one, the author achieved a really high rank in Polish state, and two, his memoires include relatively long (more than 20 years) period of time.

Keywords: 17th-century Poland, women’s influence, queens, aristocracy, memoires

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.01

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 9-34/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Krzysztof Kossakowski, Institute of Women’s Studies / Podlasie Museum in Białystok (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego